highlighted
content

פרויקטים חברתיים

הארגון מקיים "מיזם" של "פרויקטים חברתיים", במסגרתו יכולים המשקים לקבל כספים, בהתאם להיקף אחזקתם במשקי הדרום אשראי ורכש (12 אלף ₪ לכל 1% בעלות) לטובת ביצוע פרוייקט בתחום הקהילתי.

הכספים ניתנים למשקים במחזורים - כל משק יכול לבקש, לבצע ולקבל פעם ב- 4 שנים.

המחזור הנוכחי, שהינו המחזור החמישי,  התחיל בשנת 2018 ושנה זו הינה השנה השלישית שלו.

שנה הבאה, שנת 2021 הינה השנה האחרונה למחזור החמישי ומי שלא ישלים הביצוע עד תום שנה זו, יחמיץ את זכותו וחבל.

חיתוך מצב לעת הזאת מראה ש- 36 משקים השלימו במחזור הנוכחי את ה"פרויקט החברתי" וקיבלו את הכסף, עשרה משקים ביקשו, קיבלו אישור ונמצאים בתהליך ו- 12 משקים טרם הגישו בקשה.

לקראת סוף השנה (כמידי שנה) נוציא תזכורת למשקים שטרם ביצעו או השלימו הביצוע.