08-8600220:סקפ    08-8600200 :לט
Meshkey@MHadarom.co.il
םאר תמוצ ,םורדה יקשמ
79813 , םימקש .נ.ד